TIEN MEEST GESTELDE VRAGEN


Op deze pagina krijgt u antwoord op een aantal vragen die bij het kopen van een woning aan de orde komen.

1. Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten koper’?

Nee. Voor rekening van de koper komen de kosten die de overheid ‘hangt’ aan de overdracht van een woning. Dat zijn de overdrachtsbelasting (2%) en de kosten van de notaris voor het opmaken van de leveringsakte en het inschrijven van de akte in de registers.

Als de verkoper een makelaar inschakelt om zijn woning te verkopen, dan moet hij zelf met de makelaar afrekenen voor het verkopen van de woning. Dit heet makelaarscourtage. De makelaar dient bij de verkoop het belang van de verkoper, niet van de koper. Het kan daarom ook voor de koper van belang zijn een eigen aankopende makelaar in te schakelen.

2. Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?

Het antwoord is ja.

De vraagprijs is een uitnodiging tot het doen van een bod, zoals omschreven bij vraag 6. De verkoper kan op elk moment besluiten de vraagprijs te verlagen of te verhogen. Tijdens een onderhandeling doen partijen vaak over en weer biedingen. Als de verkopende partij een bod aanvaardt, dan is er sprake van een koop. Als de verkoper een tegenbod doet, kan de koper door dit te aanvaarden de koop tot stand brengen.

Andersom kan dat ook. Als de potentiële koper een tegenbod doet dat afwijkt van het bod dat de verkopende partij eerder heeft gedaan, dan vervalt het eerdere bod van de verkopende partij. Ook als de partijen ‘naar elkaar toekomen’ in het biedingsproces kan de verkoper ineens besluiten om toch zijn tegenbod weer te verhogen en de koper kan besluiten om zijn bod weer te verlagen.

3. Wanneer ben ik in onderhandeling?

U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de verkoper een tegenbod doet. Een andere manier is wanneer de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeeft dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen.

4. Wat is een optie?

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is dit soort optie gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning wordt vaak ten onrechte het begrip ‘optie’ gebruikt.

Op dat moment heeft het de betekenis van een toezegging die de verkopende makelaar doet aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Een dergelijke toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in.

onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie kunt u niet eisen, de verkoper en verkopende makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.

5. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt?

Dat mag.

Een onderhandeling hoeft niet tot een verkoop te leiden. De verkoper kan wellicht graag willen weten hoeveel belangstelling er is. De eerste bieder hoeft niet de beste te zijn. De bezichtigingen gaan gewoon door. Vaak zal de verkopende makelaar aan belangstellende(n) vertellen dat hij zoals dat heet, ‘onder bod’ is.

Een belangstellende mag dan wel een bod uitbrengen, maar krijgt daar geen antwoord op tot de onderhandelingen met de eerste geïnteresseerde beëindigd zijn. De makelaar zal geen mededeling doen over de hoogte van bieding. Dit zou het overbieden kunnen uitlokken.

6. Word ik koper als ik de vraagprijs bied?

Over deze vraag bestaan veel misverstanden. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een woning een uitnodiging is tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, dan doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.

7. Mag een makelaar tijdens de onderhandelingen het systeem van verkoop wijzigen?

Dat mag.

Soms zijn er zoveel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk is te bepalen wie de beste koper is. ln dat geval kan de verkopende makelaar -natuurlijk in overleg met de verkoper- besluiten de lopende onderhandeling af te breken en de biedprocedure te wijzigen. Uiteraard dient hij eerst eventuele gedane toezeggingen na te komen (zie ook vraag 4 en 10). De makelaar kiest vervolgens voor een ander systeem van bieden, bijvoorbeeld voor een inschrijvingsprocedure. Alle bieders hebben dan een gelijke kans.

8. De makelaar vraagt een “belachelijk” hoge prijs voor een woning. Mag dat?

De verkoper bepaalt de vraagprijs in overleg met zijn makelaar.

De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist. Als verkoper en koper het over alle onderdelen eens zijn, is er sprake van een koop. Soms besluiten verkoper en koper over een aantal minder belangrijke zaken bv. roerende zaken – pas te onderhandelen als ze het over de hoofdzaken eens zijn. ln een dergelijk geval kan een rechter wel bepalen dat de partijen, nu ze het over de door hen zelf aangegeven hoofdzaken eens zijn, moeten doorgaan met onderhandelen tot er een redelijk resultaat is bereikt.

9. Wanneer komt de koop tot stand?

Als verkoper en koper het mondeling eens worden over de belangrijkste zaken bij de koop dan is de koop tot stand gekomen.

Dit zijn meestal:

  • de prijs
  • de opleveringsdatum 
  • de ontbindende voorwaarden.

De verkopende makelaar legt deze koop schriftelijk vast in een koopakte. ln deze koopakte staat wat de partijen mondeling hebben afgesproken. ln de koopakte worden nog een aantal andere afspraken vastgelegd. Denk hierbij aan de boeteclausule. Dergelijke aanvullende afspraken gelden pas zodra de koopakte door beide partijen is getekend of mondeling akkoord is bevonden. Ontbindende voorwaarden zijn hierbij een belangrijk onderwerp.

Over deze voorwaarden moeten de partijen het eens zijn voor de mondelinge koop. Let op: u krijgt als koper niet automatische een ontbindende voorwaarde voor de financiering. Bij uw bod moet u melden dat dit onder ‘voorbehoud van financiering’ is.

10. Als ik de eerste ben die belt voor een bezichtiging, als ik de eerste ben die de woning gaat bezichtigen of als ik de eerste ben die een bod uitbrengt, moet de makelaar dan ook als eerste met mij in onderhandeling gaan?

Op deze vragen is het antwoord nee.

De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. De verkopende makelaar heeft wel de verplichting u daarover te informeren. Het is verstandig als u serieus belangstelling heeft de makelaar te vragen wat uw positie is. Dat kan teleurstelling voorkomen. Doet de makelaar u een toezegging, dan dient hij deze na te komen.


Heeft u een vraag aan ons die hier niet weergegeven staat. Neem dan gerust contact met ons op.